M.S(2 yrs)Graduation Year: 1979
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 SHUBHA SAMANT
2 PARMOD SURI
3 B.B. SHANKAR
4 SHISHIR SINGH
5 RAMAN MADHOK
6 UTPAL KUMAR GHOSH
7 RAJEEV JOHN BERRY